Wedstrijdreglement

Actie SPAR-waardebon: wedstrijdreglement

 

1. De organisator
De organisator, Lambrechts NV gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 214 met ondernemingsnummer BE 0439.130.282 (hierna “de Organisator”) organiseert een wedstrijd, die zal plaatsvinden volgens de regels vervat in dit reglement.

2. Soort wedstrijd
Deze wedstrijd bestaat uit het correct beantwoorden van verschillende vragen waaronder wedstrijdvragen en een schiftingsvraag.

3. Duur van de wedstrijd
Inschrijven is enkel mogelijk via de website, www.spar.be, vanaf 10/08/2017 - 00u00 Belgische tijd tot 05/09/2017 - 23u59 Belgische tijd.

4. Rechtmatige deelnemers
Om deel te nemen dient de consument, binnen de duur van de wedstrijd, 3 deelnemende merkproducten naar keuze te kopen. Deze 3 merkproducten moeten aangekocht worden op 1 zelfde kassaticket. Daarna krijgt hij/zij in de winkel een krasbiljet aan de kassa voor het einde van de duur van de wedstrijd. Op dit krasbiljet staat een unieke code die hij, via de website www.spar.be, op de wedstrijdpagina van deze actie dient in te geven. De deelnemende merken zijn:

 • Danone
 • Lotus
 • Magnum
 • Lipton
 • LU
 • Douwe Egberts
 • Herta
 • Lay’s
 • Iglo
 • Coca-Cola
 • Devos Lemmens
 • Délio

De wedstrijd staat vervolgens open voor al wie zich correct heeft ingeschreven door het online inschrijvingsformulier volledig in te vullen.
Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en moeten hun woonplaats in België hebben. Inschrijvingsformulieren die onvolledig zijn of die onjuiste informatie bevatten, zullen niet in aanmerking worden genomen voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan 1 keer deelnemen per unieke code. Iedere deelnemer dient zijn kassaticket met daarop de aangekochte deelnemende merkproducten en het krasbiljet bij te houden en voor te leggen aan de Organisator indien dit gevraagd wordt.

De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.
 

5. Structuur van de wedstrijd
Om in aanmerking te komen voor een prijs, moeten de deelnemers de twee hoofdvragen beantwoorden op het online inschrijvingsformulier, samen met de schiftingsvraag:

Hoofdvraag 1: Hoeveel deelnemende merken zijn er bij deze actie?

 • 12
 • 13
 • 14
   

Hoofdvraag 2: Welke bubbels raadt de SPAR wijnexpert deze maand aan om te serveren bij een bordje gegrilde groenten?

 • Cava Aretey
 • Cava Fuente de Alegria
 • Riccadonna Prosecco

Tip: kijk op de pagina van onze wijnexpert op spar.be
 

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemingsformulieren zal www.spar.be ontvangen hebben op het einde van de actie?*
(*Actie loopt van 10/08/2017 tot en met 05/09/2017. 1 winnaar per adres. 1 deelname per unieke code.)
 

De deelnemers die de twee hoofdvragen juist beantwoord hebben en die het juiste antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benaderd hebben, winnen de prijzen.

In geval van ex-aequo (indien meerdere deelnemers de prijsvragen juist hebben beantwoord en elk een identiek en meest correct antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag) dan wint de deelnemer die het eerst aan de wedstrijd heeft deelgenomen. Per domicilie-adres kan er maximaal 1 prijs worden ontvangen.

De winnaars worden na het einde van de actie per mail bekend gemaakt. De kennisgevingsmail wordt geacht door de winnaar te zijn ontvangen op de datum en het tijdstip waarop deze door de organisator werd verstuurd.

Deze actie is enkel geldig bij alle SPAR- en SPAR Express-winkels, aangesloten bij Lambrechts NV.
 

6. Prijzen
De te winnen prijzen zijn: 500 SPAR-waardebonnen met een individuele waarde van 125 euro. Deze SPAR-waardebon is geldig als betalingsmiddel. De waardebon kan enkel worden gespendeerd in het winkelpunt dat deze bon aanbiedt én door de persoon aan wie deze bon wordt geschonken (beide worden duidelijk vernoemd op de voorkant van de waardebon). De consument die deze waardebon spendeert, dient zich daarom herkenbaar te maken aan de kassa aan de hand van zijn/haar identiteitskaart.
De waardebon kan slechts één keer gebruikt worden en dit tot en met 31/12/2017. Na deze datum wordt de waardebon waardeloos.
Het volledige bedrag moet bij 1 enkele aankoop gespendeerd worden. De bon is niet inwisselbaar tegen contant geld en kan niet omgeruild worden tegen een andere waardebon.

7. De toekenning van de prijzen
De winnaars zullen na 05/09/2017 in het desbetreffende winkelpunt bekend gemaakt worden. De naam van de winnaars zal daar op een affiche staan. De winnaar dient zich dan bekend te maken aan de kassa van de winkel die de prijs aanbiedt. Bij de identificatie van de winnaar van de prijs, dient deze zijn identiteitskaart voor te leggen. Indien de gegevens op het inschrijvingsformulier en deze op de identiteitskaart niet identiek zijn, wordt de prijs niet overhandigd en gaat deze naar de volgende winnaar.
De winnaars dienen hun prijs op te halen in de SPAR- of SPAR Express-winkel die zij opgegeven hebben op het online inschrijvingsformulier. Als dit niet gebeurt, heeft de winnaar van de hoofdprijs geen recht meer op zijn prijs.
Als de winnaar zich niet bekend maakt vóór 30/11/2017, wordt hij/zij geacht afstand te doen van zijn/haar prijs, zonder enige mogelijkheid tot beroep.

De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars.
Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of voor andere prijzen. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

8. Algemene bepalingen over het verloop van de wedstrijd
Het indienen van het online inschrijvingsformulier houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op www.spar.be.
Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd plaatsvinden.
Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag de organisator tevens dit reglement aanpassen waar nodig.

9. Aansprakelijkheid
De organisator van deze wedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt.
De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

10. Privacy en recht op afbeelding
Deelnemers aan deze wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de organisatie in het kader van hun deelname aan deze wedstrijd, zullen worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

De deelnemer heeft op elk tijdstip het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de organisator via het volgende e-mailadres: info@spar.be
Wie aan de wedstrijd deelneemt en een prijs wint, stemt er mee in dat zijn gegevens en afbeelding voor promotiedoeleinden gebruikt worden door de organisator gedurende tien jaar na het afsluiten van de wedstrijd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het huidige reglement en de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats.