Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement ovenschalen

 

1. De organisator
De organisator, Lambrechts NV gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 214 met ondernemingsnummer BE 0439.130.282 (hierna “de organisator”) organiseert een wedstrijd, die zal plaatsvinden volgens de regels vervat in dit reglement.

2. Soort wedstrijd
Deze wedstrijd bestaat uit het correct beantwoorden van verschillende vragen waaronder wedstrijdvragen en een schiftingsvraag.

3. Duur van de wedstrijd
Deelnemen is enkel mogelijk via de website, www.spar.be, vanaf 5/10/2017 - 00 u 00 Belgische tijd tot 17/10/2017 - 23 u 59 Belgische tijd.

4. Rechtmatige deelnemers
Om deel te nemen dient de consument, binnen de looptijd van de actie, via de website www.spar.be op de wedstrijdpagina van de ovenschalen zijn gegevens achter te laten en de wedstrijdvragen te beantwoorden. De wedstrijd staat open voor al wie zich correct heeft ingeschreven door het online inschrijvingsformulier volledig in te vullen. In geval van meerdere deelnames, zal enkel de laatste geldige deelname in aanmerking genomen worden.

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en moeten hun woonplaats in België hebben. Inschrijvingsformulieren die onvolledig zijn of die onjuiste informatie bevatten, zullen niet in aanmerking worden genomen voor de wedstrijd.

De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

5. Structuur van de wedstrijd
Om in aanmerking te komen voor één van de prijzen, moeten de deelnemers de twee hoofdvragen beantwoorden op het online inschrijvingsformulier, samen met de schiftingsvraag:

Hoofdvraag 1: Welk ingrediënt heb je niet nodig voor de superheerlijke “gegrilde butternut”? (Tip: recept op www.spar.be!)

 • pompoenpitten
 • scampi’s
 • linzen

Hoofdvraag 2: Hoeveel verschillende ovenschalen kan je winnen bij deze wedstrijd?

 • 2
 • 3
 • 4

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemingsformulieren zal www.spar.be ontvangen hebben op het einde van de actie?

(Actie loopt van 5/10/2017 tot en met 17/10/2017. 1 winnaar per adres.)

De deelnemers die de twee hoofdvragen juist beantwoord hebben en die het juiste antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benaderd hebben, winnen één van de prijzen zoals opgelijst in artikel 6: Prijzen.

In geval van ex-aequo (indien meerdere deelnemers de prijsvragen juist hebben beantwoord en elk een identiek en meest correct antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag) dan wint de deelnemer die het eerst aan de wedstrijd heeft deelgenomen. Per domicilie- en per IP-adres kan er maximaal 1 prijs worden ontvangen.

De winnaars worden na het einde van de actie per mail bekend gemaakt. De kennisgevingsmail wordt geacht door de winnaar te zijn ontvangen op de datum en het tijdstip waarop deze door de organisator werd verstuurd.

Deze actie is enkel geldig bij alle SPAR en SPAR Express-winkels, aangesloten bij Lambrechts NV.

6. Prijzen
Te winnen in het kader van deze actie:

Prijs 1-3: Set van 3 ovenschalen Berghoff Geminis Line. Elke set bestaat uit:

 • Ronde ovenschotel met deksel 30x25,5x16
 • Tas met deksel 2st set 30x13,3x10,3 cm
 • Rechthoekige ovenschaal 35x24x7,8 cm
   

7. De toekenning van de prijzen
De winnaars zullen de prijs kunnen ophalen in de SPAR of SPAR Express-winkel die zij opgegeven hebben op het online inschrijvingsformulier. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator niet binnen 2 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs.

De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars.

Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of voor andere prijzen. Bij verlies worden zij niet vervangen. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

8. Algemene bepalingen over het verloop van de wedstrijd
Het indienen van het online inschrijvingsformulier houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op www.spar.be.

Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd plaatsvinden.

Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag de organisator tevens dit reglement aanpassen waar nodig.

9. Aansprakelijkheid
De organisator van deze wedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt.

De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

10. Privacy en recht op afbeelding
Deelnemers aan deze wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de organisatie in het kader van hun deelname aan deze wedstrijd, zullen worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

De deelnemer heeft op elk tijdstip het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de organisator via het volgende e-mailadres: info@spar.be

Wie aan de wedstrijd deelneemt en een prijs wint, stemt er mee in dat zijn gegevens en afbeelding voor promotiedoeleinden gebruikt worden door de organisator gedurende tien jaar na het afsluiten van de wedstrijd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het huidige reglement en de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats.